: امروز : یکشنبه ، 05 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
CIC
نام روش اندازه گیری
ايمونوتوربيدومتري

نام های مشابه
Circulating Immuno Complex