: امروز : یکشنبه ، 03 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
CIC
نام روش اندازه گیری
ايمونوتوربيدومتري

نام های مشابه
Circulating Immuno Complex