: امروز : شنبه ، 27 بهمن 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
Co. In.
نام روش اندازه گیری
هماگلوتيناسيون

نام های مشابه
IAT ، Indirect Coombs test