: امروز : جمعه ، 30 فروردین 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Co. In.
نام روش اندازه گیری
هماگلوتيناسيون

نام های مشابه
IAT ، Indirect Coombs test