: امروز : جمعه ، 06 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Co.Wright
نام روش اندازه گیری
آگلوتيناسيون

نام های مشابه
ام . اي ، آنتي بادي IgG و IgM و عليه بروسلا