: امروز : سه شنبه ، 04 تیر 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
VDRL.
نام روش اندازه گیری
Flocculation