: امروز : سه شنبه ، 29 مرداد 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
FDP
نام روش اندازه گیری
Latex Agglutination

نام های مشابه
Fibrin/Firbrinogen Degradation split product