: امروز : پنج شنبه ، 02 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
FDP
نام روش اندازه گیری
Latex Agglutination

نام های مشابه
Fibrin/Firbrinogen Degradation split product