: امروز : جمعه ، 30 فروردین 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
PTT
نام روش اندازه گیری
کوآگوليشن

نام های مشابه
PTT، زمان ترومبوپلاستين نسبي