: امروز : شنبه ، 04 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
PTT
نام روش اندازه گیری
کوآگوليشن

نام های مشابه
PTT، زمان ترومبوپلاستين نسبي