: امروز : یکشنبه ، 03 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
PTT
نام روش اندازه گیری
کوآگوليشن

نام های مشابه
PTT، زمان ترومبوپلاستين نسبي