: امروز : شنبه ، 27 بهمن 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
Leishman Body
نام روش اندازه گیری
Geimsa/Slide staining

نام های مشابه
Leishman body