: امروز : جمعه ، 06 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Leishman Body
نام روش اندازه گیری
Geimsa/Slide staining

نام های مشابه
Leishman body