: امروز : جمعه ، 06 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Islet cell Ab
نام روش اندازه گیری
IFA

نام های مشابه
ICA