: امروز : یکشنبه ، 28 بهمن 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
Islet cell Ab
نام روش اندازه گیری
IFA

نام های مشابه
ICA