: امروز : شنبه ، 27 بهمن 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
U.Ph. ٢٤ h
نام روش اندازه گیری
Photometeric

نام های مشابه
Urine Phos. ٢٤ hrs.