: امروز : جمعه ، 06 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
TG
نام روش اندازه گیری
فتومتريک

نام های مشابه
تري اسيل گليسرول ها، TG