: امروز : شنبه ، 04 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
TG.Ab
نام روش اندازه گیری
ايمونوتوربيدومتري

نام های مشابه
TGA/TG Antibody/Thyroid Antithyorglobulin Antibody