: امروز : سه شنبه ، 03 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
TG.Ab
نام روش اندازه گیری
ايمونوتوربيدومتري

نام های مشابه
TGA/TG Antibody/Thyroid Antithyorglobulin Antibody