: امروز : پنج شنبه ، 31 مرداد 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
TG.Ab
نام روش اندازه گیری
ايمونوتوربيدومتري

نام های مشابه
TGA/TG Antibody/Thyroid Antithyorglobulin Antibody