: امروز : شنبه ، 04 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
Anti MOG
نام روش اندازه گیری
IFA

نام های مشابه
Anti Myline Oligdendrocyte Glycoprotein