: امروز : یکشنبه ، 03 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Anti MOG
نام روش اندازه گیری
IFA

نام های مشابه
Anti Myline Oligdendrocyte Glycoprotein