: امروز : یکشنبه ، 01 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
MTX
نام روش اندازه گیری
HPLC

نام های مشابه
Methotrexate/MTX/Rheumatrex/Folex/Amethopterin