: امروز : سه شنبه ، 29 مرداد 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
MTX
نام روش اندازه گیری
HPLC

نام های مشابه
Methotrexate/MTX/Rheumatrex/Folex/Amethopterin