: امروز : پنج شنبه ، 02 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
Phenytoin
نام روش اندازه گیری
HPLC

نام های مشابه
Dilantin ، Fenytoin ، Diphenylhydantoin