: امروز : چهارشنبه ، 04 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Phenytoin
نام روش اندازه گیری
HPLC

نام های مشابه
Dilantin ، Fenytoin ، Diphenylhydantoin