: امروز : شنبه ، 27 بهمن 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
Scabiasis
نام روش اندازه گیری
Direct smear

نام های مشابه
Scabiasis