: امروز : شنبه ، 31 فروردین 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Scabiasis
نام روش اندازه گیری
Direct smear

نام های مشابه
Scabiasis