: امروز : سه شنبه ، 21 آبان 1398 ساعت

مستندات کنترل کیفی داخل آزمایشگاه ( تست‌های منتخب )


 

ردیف نام آزمایش مهر97 آبان 97 آذر97 دی97 بهمن97 اسفند97 فروردین98 اردیبهشت98 خرداد98 تیر98 مرداد98
1 17 OH Progesterone  دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
2 Aldosterone دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
3 AMH دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
4 Androstenedione دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
5 Anti Thyroglobulin Ab دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
6 B2 Microglobulin دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
7 Blood Galactose دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
8 CA 15-3 دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
9 CA-125 دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
10 Calprotetctin دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
11 CEA دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
12 C-peptide دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
13 Cyclosporine دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
14 DHEA SO4 دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
15 DHT دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
16 Estradiol دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
17 Ferritin دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
18 Free PSA دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
19 Free Testesterone دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
20 FSH دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
21 H.pylori Ag stool دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
22 IGF-1 دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
23 Insulin دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
24 LH دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
25 Progesterone دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
26 Prolactin دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
27 PSA دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
28 PTH 1-84 دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
29 Renin upright دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
30 Testosterone دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
31 TPO Ab دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
32 Troponine I دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
33 Urine Metanephrine 24 hrs دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
34 Urine Normetanephrin دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
35 Vitamin D  25 OH  دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود