: امروز : چهارشنبه ، 23 آبان 1397 ساعت

مستندات کنترل کیفی داخل آزمایشگاه ( تست‌های منتخب )


 

ردیف نام آزمایش تیر97 مرداد97 شهریور97
1 17 OH Progesterone  دانلود دانلود دانلود
2 Aldosterone دانلود دانلود دانلود
3 AMH دانلود دانلود دانلود
4 Androstenedione دانلود دانلود دانلود
5 Anti Thyroglobulin Ab دانلود دانلود دانلود
6 B2 Microglobulin دانلود دانلود دانلود
7 Blood Galactose دانلود دانلود دانلود
8 CA 15-3 دانلود دانلود دانلود
9 CA-125 دانلود دانلود دانلود
10 Calprotetctin دانلود دانلود دانلود
11 CEA دانلود دانلود دانلود
12 C-peptide دانلود دانلود دانلود
13 Cyclosporine دانلود دانلود دانلود
14 DHEA SO4 دانلود دانلود دانلود
15 DHT دانلود دانلود دانلود
16 Estradiol دانلود دانلود دانلود
17 Ferritin دانلود دانلود دانلود
18 Free PSA دانلود دانلود دانلود
19 Free Testesterone دانلود دانلود دانلود
20 FSH دانلود دانلود دانلود
21 H.pylori Ag stool دانلود دانلود دانلود
22 IGF-1 دانلود دانلود دانلود
23 Insulin دانلود دانلود دانلود
24 LH دانلود دانلود دانلود
25 Progesterone دانلود دانلود دانلود
26 Prolactin دانلود دانلود دانلود
27 PSA دانلود دانلود دانلود
28 PTH 1-84 دانلود دانلود دانلود
29 Renin upright دانلود دانلود دانلود
30 Testosterone دانلود دانلود دانلود
31 TPO Ab دانلود دانلود دانلود
32 Troponine I دانلود دانلود دانلود
33 Urine Metanephrine 24 hrs دانلود دانلود دانلود
34 Urine Normetanephrin دانلود دانلود دانلود
35 Vitamin D  25 OH  دانلود دانلود دانلود