: امروز : سه شنبه ، 07 بهمن 1399 ساعت

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/11/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBsAg

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/11/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Inhibin B

اطلاعیه ( 1397/11/25 )

مقدار نمونه مورد نیاز جهت سم‌شناسی

اطلاعیه ( 1397/11/21 )

شرایط ارسال Ca (Ionized)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/11/16 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش 17OH Progesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/11/10 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Digoxin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/11/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Von Willebrand Factor ( VWF )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/11/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Haptoglobin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/11/04 )

تغییرمقادیر طبیعی آزمایش APTT

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/11/01 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Ammonia

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/11/01 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش H.pylori (IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/11/01 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش H.pylori (IgG)