: امروز : پنج شنبه ، 29 اردیبهشت 1401 ساعت
Nobat

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/11/28 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CEA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/11/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Rubella Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/11/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Human epididymis protein 4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/11/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Roma index

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/11/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Total Thyroxine (T4)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/11/21 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Toxoplasma Ab ( IgG )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/11/20 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/11/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Testosterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/11/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSB (La) Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/11/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBs Ag

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/11/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TG Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/11/17 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Aldosterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/11/14 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free PSA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/11/14 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CRP

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/11/14 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Cortisol

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/11/13 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IGF-1

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/11/13 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin D ( 25 OH )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/11/13 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CRP High Sensitive

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/11/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TG Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/11/10 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TPO Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/11/10 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش T3 Resin Uptake

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/11/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Glycoprotein I Ab (IgG, IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/11/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TTG (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/11/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش ACTH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/11/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CPK Total

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/11/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Endomysial Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/11/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Endomysial Ab(IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/11/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Cholinesterase

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/11/05 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Phospholipase A2 receptor

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/11/05 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Androstenedione

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/11/05 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Rubella Ab (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/11/03 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش FSH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/11/03 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Alpha Fetoprotein

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/11/03 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش BhCG , BhCG-T , BhCG-2

آزمایش جدید ( 1400/11/02 )

آزمایش‌ جدید 5FU

اطلاعیه ( 1400/11/02 )

اطلاعیه آزمایش Jak-2

تغییر روش ( 1400/11/02 )

تغییر روش آزمایش‌های CALR , FLT3-ITD

اطلاعیه ( 1400/11/02 )

اطلاعیه آزمایش TPMT