: امروز : جمعه ، 11 فروردین 1402 ساعت
Nobat

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/11/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CCP-Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/11/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HE4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/11/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشUrine Micro Albumin 24 hrs

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/11/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشUrine Micro Albumin ( Random )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/11/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin D ( 25 OH )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/11/25 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Thyroid Microsomal Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/11/25 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Cardiolipin Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/11/25 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VZV-G

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/11/25 )

تغییر قیمت و تخفیف آزمایش HLA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/11/25 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشAnti Cardiolipin Ab(IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/11/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HSV Ab 1+2 (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/11/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Glycoprotein I Ab (IgM)

آزمایش جدید ( 1401/11/20 )

انجام آزمایش RSV PCR

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/11/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Cystatin C

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/11/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin D ( 25 OH )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/11/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HSV Ab 1+2 (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/11/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CCP-Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/11/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Progesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/11/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/11/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش(intact) PTH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/11/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CA-125

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/11/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HAV Ab (Total)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/11/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشChlamydia T.Ab (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/11/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشHBSAg

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/11/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشMyoglobin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/11/13 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBs Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/11/13 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBe Ag

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/11/13 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBeAb

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/11/13 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CA 19-9

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/11/13 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CA-125

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/11/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش RF

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/11/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBsAg

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/11/10 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBsAg

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/11/10 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBeAb

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/11/10 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBe Ag

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/11/10 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBs Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/11/09 )

آزمایش های جدید Beta D glucan ,Myoglobin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/11/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Thyroglobulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/11/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش GH basal

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/11/05 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Renin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/11/05 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti MPO

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/11/05 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Cardiolipin Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/11/05 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشAnti Cardiolipin Ab(IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/11/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Phospholipid Ab (IgG)(screening)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/11/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/11/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Phospholipid Ab (IgM)(screening)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/11/03 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Measles Ab (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/11/03 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CMV Ab (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/11/03 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Toxoplasma Ab(IgG) Avidity

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/11/03 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Measles Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/11/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Triiodothyronine (T3)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/11/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش SHBG

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/11/01 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش RBC Folate