: امروز : دوشنبه ، 24 مرداد 1401 ساعت
Nobat

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/08/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Troponin T

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/08/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Calcitonin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/08/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/08/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش T3 Resin Uptake

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/08/26 )

مقادیر طبیعی آزمایش Anti Phospholipase A2 receptor

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/08/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Apolipoprotein A1

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/08/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش H.pylori Ag (stool)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/08/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti PR-3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/08/15 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Triiodothyronine (T3)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/08/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Tetanus Ab ( IgG )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/08/11 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TSH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/08/09 )

تخفیف آزمایش‌های سیتوژنتیک و کاریوتایپ

آزمایش جدید ( 1400/08/06 )

آزمایش‌های جدید ژنتیک سرطانهای جامد

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/08/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti MPO

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/08/01 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/08/01 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IgM