: امروز : یکشنبه ، 03 بهمن 1400 ساعت

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/08/28 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HCV Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/08/28 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HIV Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/08/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B-cross laps

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/08/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Osteocalcin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/08/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Cystatin C

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1399/08/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HIV Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/08/25 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBe Ag

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/08/25 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBe Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/08/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HSV Ab 1+2 (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/08/21 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Cholinesterase

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/08/21 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش ACTH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/08/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CCP-Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/08/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Urine Citrate 24 hrs

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/08/18 )

حذف درصد تخفیف برخی آزمایش‌ها

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/08/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش D-dimer(Quantitative)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/08/14 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Folic Acid

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/08/11 )

تغییرمقادیر طبیعی آزمایش Folic Acid

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/08/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش‌ HBcAb (Total: IgG/M/A)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/08/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Phospholipid Ab IgG,IgM

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1399/08/03 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Von Willebrand Factor ( VWF )