: امروز : پنج شنبه ، 02 بهمن 1399 ساعت

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/08/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Total Protein

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/08/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin B12

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/08/24 )

تغییر قیمت Urine organic acid و Orotic acid

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/08/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Hb A1c

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/08/14 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش SHBG

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/08/10 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CSF lactate

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/08/10 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Plasma Lactate

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/08/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش BhCG-T

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/08/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش BhCG-2

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/08/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش BhCG

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/08/05 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Pyruvate