: امروز : پنج شنبه ، 10 اسفند 1402 ساعت
Nobat

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/08/28 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Progesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/08/25 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBcAb (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/08/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش GH basal

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/08/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Total Protein

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/08/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Direct bilirubin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/08/22 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Cortisol

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/08/22 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TG Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/08/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Triglycerides

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/08/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Rubella Ab IgM

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/08/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Insulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/08/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش ACE

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/08/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش SGPT (ALT)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/08/17 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HAV Ab (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/08/17 )

مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin C

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/08/16 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Blood Copper

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/08/15 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free Testesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/08/15 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشUrine Micro Albumin ( Random )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/08/15 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشUrine Micro Albumin 24 hrs

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/08/15 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Bicarbonate

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/08/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free BhCG

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/08/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Estradiol

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/08/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Cortisol

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/08/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti MPO

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/08/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Rubella Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/08/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Rubella Ab (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/08/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VZV-G

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/08/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CMV Ab (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/08/11 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش PAPP-A

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/08/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Insulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/08/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش FTI

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/08/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Brucella spp. Ab (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/08/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C-peptide

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/08/07 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Cystatin C

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/08/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin B12

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/08/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Blood Urea

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/08/03 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Total Thyroxine (T4)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/08/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DNA (ds)(Total Ab)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/08/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSB (La) Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/08/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Blood Copper

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/08/02 )

مقادیر طبیعی آزمایش IgE