: امروز : جمعه ، 04 مهر 1399 ساعت

اطلاعیه ( 1397/07/30 )

سیتولوژی روی مایعات بدن

اطلاعیه ( 1397/07/30 )

MS , Acylcarnitine profile و Urine organic acid

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/07/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Cardiolipin Ab G,M

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/07/25 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش H.pylori (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/07/23 )

تغییر قیمت Ca(Ionized)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/07/22 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CSF Albumin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/07/17 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CMV Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/07/16 )

تغییر قیمت Lactoferrin (stool)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/07/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Phosphorus

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/07/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Calcium

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/07/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Urine Calcium 24 hrs

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/07/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Urine Phos. 24 hrs

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/07/05 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش BhCG , BhCG-T , BhCG-2

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/07/05 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Rubella Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/07/02 )

تغییر قیمت تستهای متابولیک

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1397/07/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HSV Ab 1+2 (IgM)