: امروز : سه شنبه ، 26 تیر 1403 ساعت
Nobat

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/07/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free Testesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/07/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IL-6

قابل توجه آزمایشگاههای همکار و مراجعین آزمایشگاه ( 1402/07/30 )

جوابدهی COvid-19 PCR و Influenza A/B PCR

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/07/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VZV-G

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/07/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/07/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HAV Ab (Total)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/07/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HAV Ab (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/07/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشASCA (IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/07/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش EBV Ab (VCA)(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/07/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشAnti GAD 65(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/07/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Galactomannan

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/07/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DNA (ds)(Total Ab)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/07/25 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CPK Total

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/07/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SCL-70 Ab (Topoisomerase)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/07/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Estradiol

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/07/22 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Prolactin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/07/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HAV Ab (Total)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/07/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Aldosterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/07/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TNF-a

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/07/17 )

ادرار راندوم یا 24ساعته

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/07/17 )

ادرار راندوم یا 24ساعته

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/07/15 )

نمونه گیری کلسیم یونیزه

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/07/15 )

نمونه آزمایش Cell free

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/07/15 )

نمونه آزمایش Sickle Prep

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/07/13 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Tetanus Ab ( IgG )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/07/10 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TTG (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/07/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Folic Acid

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/07/08 )

آزمایش جدید(Chlamydia pneumoniae Ab(IgG, IgM

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/07/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/07/05 )

محیط ارسالی برای آزمایش کاریوتایپ مغزاستخوان

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/07/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Ethanol