: امروز : سه شنبه ، 07 آذر 1402 ساعت
Nobat

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/07/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/07/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش 17OH Progesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/07/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IGF-1

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/07/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DNA (ds)(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/07/21 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Endomysial Ab (IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/07/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Rubella Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/07/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Endomysial Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/07/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش DHT

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/07/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Rubella Ab (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/07/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HCV Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/07/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش PSA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/07/17 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TSH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/07/16 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Glycoprotein I Ab (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/07/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSB (La) Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/07/11 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HAV Ab (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/07/10 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free Testesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/07/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Insulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/07/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free Testesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/07/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DGP Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/07/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DGP Ab (IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/07/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش DHT

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/07/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Plasma Lactate

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/07/04 )

مقادیر طبیعی آزمایش Anti Phospholipase A2 receptor

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/07/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DNA (ds)(IgG)