: امروز : یکشنبه ، 03 بهمن 1400 ساعت

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/06/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C1 inhibitor

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/06/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSB (La) Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/06/28 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSA (Ro) Ab(60KD)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/06/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free Testesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/06/25 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBcAb (Total)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/06/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Triglycerides

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/06/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Ferritin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/06/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Chlamydia G

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/06/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C-peptide

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/06/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HSV Ab 1+2 (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/06/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin B12

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/06/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش‌ HBcAb (Total)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/06/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Leptin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/06/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Rubella Ab IgM

اطلاعیه ( 1400/06/20 )

اطلاعیه IGRA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/06/16 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Sm Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/06/16 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti PR-3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/06/16 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Toxoplasma Ab(IgG) Avidity

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/06/16 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IL-6

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/06/11 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Stool Elastase

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/06/11 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBcAb (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/06/11 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IGRA-Covid

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/06/11 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Homocysteine

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/06/11 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Aspergillus IgM,IgG

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/06/11 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free Testesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/06/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Blood Copper

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/06/03 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Aldosterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/06/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CPK Total

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/06/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CEA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/06/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش ANA