: امروز : دوشنبه ، 10 آذر 1399 ساعت

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/06/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Aldolase

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/06/23 )

تخفيف HLA B5, B27, B8, B51

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/06/23 )

تغییرمقادیر طبیعی آزمایش Russell(DRVVT)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/06/21 )

تغییرمقادیر طبیعی آزمایش APTT-LA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/06/21 )

تغییرمقادیر طبیعی آزمایش Russell(DRVVT)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/06/21 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش ASCA (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/06/17 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HAV Ab (Total)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/06/13 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HAV Ab (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/06/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CMV Ab (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/06/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B-cross laps

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/06/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش D-dimer

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/06/07 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Acid phosphatase Prostatic,Total

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/06/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Lactoferrin stool

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/06/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش U.Aldosterone 24 hrs

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1398/06/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Aldosterone upright,supine