: امروز : سه شنبه ، 07 آذر 1402 ساعت
Nobat

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/06/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Cardiolipin Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/06/30 )

لوله انتخابی برای نمونه سرم و پلاسما

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/06/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشAnti Cardiolipin Ab(IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/06/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Endomysial Ab(IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/06/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TTG (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/06/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Toxoplasma Ab ( IgG )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/06/28 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Insulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/06/28 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش DHEA SO4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/06/28 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشAnti TTG (IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/06/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش(intact) PTH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/06/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشAnti SCL-70 Ab (Topoisomerase)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/06/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Sm Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/06/22 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش ACTH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/06/22 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشAnti TTG (IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/06/21 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش EBV Ab (VCA)(IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/06/21 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش 17OH Progesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/06/21 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش U.Aldosterone 24 hrs

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/06/21 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Troponin I

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/06/21 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Cardiolipin Ab(IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/06/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش ACTH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/06/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Glycoprotein I Ab (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/06/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TTG (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/06/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Glycoprotein I Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/06/16 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Microglobulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/06/16 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Cortisol

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/06/16 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش ASCA (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/06/14 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free Testesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/06/14 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DNA (ds)(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/06/14 )

روزهای انجام تست اپي نفرين و نور اپي نفرين ادرار

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/06/14 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش APCR ( Leiden Factor )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/06/14 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Testosterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/06/13 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Endomysial Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/06/13 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش 17OH Progesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/06/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Cardiolipin Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/06/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Erythropoeitin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/06/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Chlamydia T.Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/06/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free Testesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/06/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش PTH (intact)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/06/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HSV Ab 1+2 (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/06/05 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Troponine I

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/06/05 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشAnti TTG (IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/06/05 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBcAb (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/06/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBcAb (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/06/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Endomysial Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/06/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBeAb

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/06/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBe Ag

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/06/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Estradiol

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/06/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Glycoprotein I Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/06/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Glycoprotein I Ab (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/06/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TTG (IgG)