: امروز : پنج شنبه ، 08 آبان 1399 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٢

مهر
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBs Ag

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBs Ag

  

نام آزمایش: HBs Ag
روش: CLIA
 محدوده مرجع:

0.9 >  : Negative

0.9-1.1  : Borderline

1.1 <   :  Positive

واحد: Index

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط