: امروز : شنبه ، 11 تیر 1401 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

اردیبهشت
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Sm Ab

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Sm Ab

  

نام آزمایش: Anti Sm Ab
روش: ELISA
 محدوده مرجع:

 

0.9>    Negative
0.9-1.1   Borderline
>1.1      Positive
واحد: Index   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط