: امروز : جمعه ، 17 مرداد 1399 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٩

مرداد
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBs Ab

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBs Ab

  

نام آزمایش: HBs Ab
روش: CLIA
 محدوده مرجع: < 10 : Negative
>=10 : Positive
واحد: mIu/ml

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط