: امروز : شنبه ، 06 آذر 1400 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١١

مهر
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SCL-70 Ab (Topoisomerase)

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SCL-70 Ab (Topoisomerase)

 

  

نام آزمایش: SCL-70
روش: Elisa
 محدوده مرجع:
< 20 : Negative
>20 : Positive
واحد: RU/mL   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط