: امروز : چهارشنبه ، 05 مهر 1402 ساعت
Nobat

اطلاعيه درباره OCB


آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور آزمایش Coligo clonal Banding , OCB را با استفاده از روش IEF  (Iso.Electric focusing) انجام می‌دهد، دراین آزمایش تشخیص و شمارش باندهای الیگوکیونال در مایع CSF در مقایسه با سرم انجام می‌شود، بدین ترتیب که باندهای IgG سرم و CSF به‌روش Immune Fixation  (Blotting) مورد تشخیص قرار داده می‌شود . (مطابق توصیه کمیته جهانی MS)

شایان ذکر است مانند گذشته، اندازه گیری IgG ، آلبومین ، IgG index  ، Albummin index و سایر آزمایش‌های CSF  از قبیل کشت ، سیتولوژی و آزمایش‌های روتین و PCR  برای بیماری‌های عفونی و هم‌چنین Albummin index در حال انجام می‌باشد.

در پایان یادآوری می‌شود که برای تشخیص  CSF-Leackage  ، آزمایش‌های اختصاصی ترشحات بینی (رنیوره Rhinorrhee)، ترشحات گوش (اوتوره ottorrhea) به روش الکتروفورز و Immune fixation  انجام می‌گردد.