: امروز : سه شنبه ، 04 تیر 1398 ساعت

تفسیرنتایج اندازه گیری اسیدهای آمینه پلاسما


درارتباط با تفسیرنتایج اندازه‌گیری اسیدهای آمینه پلاسما موارد زیررا مورد توجه قراردهید:
1- مقادیرطبیعی اسیدهای آمینه پلاسما با توجه به سن بیمارمتفاوت می باشد ودرتفسیرنتایج بایستی Reference Range، مدنظر قرار گیرد.
2- مقادیراسیدهای آمینه پلاسما درروزهای اول تولد خصوصا اگرنوزاد نارس باشد بالاست ودرروزهای بعد با توجه به وزن نوزاد متعادل می شود.
3- دراواسط دوران بارداری ،سطح اسیدهای آمینه پلاسمای مادربه دلیل تغذیه جنین کاهش دارد.
4- سطح اسیدهای آمینه پلاسما با مصرف غذا تغییرمی کند. بنابراین بهتراست افراد درشرایط یکسان نمونه گیری شوند (صبح‌ها درشرایط ناشتایی). زیراسطح اسیدهای آمینه پلاسما درطول یک شبانه روزشاید تا 30% تغییرداشته باشد .
5- تغییرات ونوساناتی که درسطح اسیدهای آمینه پلاسما دراثررژیم غذایی متفاوت یا نژادهای خاص حاصل می‌شود نشان بیماری متابولیک نمی‌باشد وتکرارنمونه گیری و انجام آزمایش مجدد با رعایت کلیه شرایط جهت اظهارنظرقطعی ضرورت دارد.
6- نمونه مورد لزوم، پلاسمای جداشده ازخون با ضد انعقاد EDTA می باشد .
7- نگهداری ونحوه ارسال نمونه‌ها ازاهمیت خاصی برخورداراست بنابراین ضرورت دارد اگرنمونه‌های پلاسما همان روز ارسال می شوند در یخچال (8-2درجه سانتی گراد) نگهداری شده و با همان شرایط یخچال ارسال شود و اگرهمان روز ارسال نمی گردد. فریز(20- درجه ) شده ودرشرایط فریز ارسال شود.
8- دربیماران بستری دربیمارستان یا بیمارانی که اخیرا در(یک ساعت اخیر) تجویزسرم داشته‌اند ازآنژیوکت وحتی ازرگ کنارآنژیوکت خونگیری به عمل نیاورید.
9- همولیزبودن پلاسما نوسانات زیادی درسطح اسیدهای آمینه پلاسما ایجاد می کند .
10- هم‌چنین برای تشخیص PKU ابتدا نوزاد بایستی با شیر مادر شروع به تغذیه نماید و2-3 روز بعد آزمایش انجام شود.                                                                                    

Reference :
1-Norbert W Tietz,   textbook of  clinical chemistry, (1986), Chapter: 4 (aminoacids and  proteins)  P:519-618
2-Norbert W Tietz,  textbook of clinical chemistry and Molecular
3-Diagnostics, (2006), Chapter:20 (Aminoacids and proteins) P: 533-595, and 
4-Chapter : 56 (Reference Information for the clinical laboratory) P: 2249-2318