: امروز : سه شنبه ، 26 شهریور 1398 ساعت
  • تجهیزات
    Image 4
  • لوح کیفیت
    Image 4


آخرین اخبار
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Aldolaseادامه مطلب
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تخفيف HLA B5, B27, B8, B51ادامه مطلب
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییرمقادیر طبیعی آزمایش Russell(DRVVT)ادامه مطلب
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش BhCG , BhCG-T , BhCG-2ادامه مطلب
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Ammoniaادامه مطلب
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییرمقادیر طبیعی آزمایش APTT-LAادامه مطلب