: امروز : چهارشنبه ، 14 خرداد 1399 ساعت
1 - فضای عمومی آزمایشگاه :
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
2 - نحوه برخورد کارکنان جوابدهی :
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
3 - نظافت آزمایشگاه :
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
4 - زمان جوابدهی:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
5 - آماده بودن جواب وعدم معطلی:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
6 - نحوه برخورد پرسنل به هنگام جواب دهی:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
7 - حضور فرد مسئول پاسخگو به سوالات و ارائه مشاوره
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
8 - نحوه آشنایی شما با آزمایشگاه:
پزشک معالج
دوستان و آشنایان
نزدیک بودن به محل سکونت
تصادفی