: امروز : دوشنبه ، 10 آذر 1399 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٨

آبان
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HIV Ab

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HIV Ab

  

نام آزمایش: HIV Ab
روش: ECL
 محدوده مرجع: Non reactive : < 0.9
Indeterminate : 0.9 - 1.1
Reactive : >1.1
واحد: Ratio

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط