: امروز : جمعه ، 29 شهریور 1398 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

خرداد
1398

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TSH receptor Ab

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TSH receptor Ab

 

  

نام آزمایش: Anti TSH receptor Ab
روش: ELISA
 محدوده مرجع:

<= 1.0 Negative
1.0 - 1.5 Borderline
> 1.5 positive

واحد: IU/L

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط