: امروز : سه شنبه ، 04 تیر 1398 ساعت

اطلاعیه درباره الزامات شرایط ارسال نمونه


درصورت عدم رعایت شرایط ارسال نمونه‌ها به شرح ذیل، از پذیرش آن‌ها معذوریم.

آزمایش‌هایی که فقط در شرایط فریز  (20 -  درجه سانتی‌گراد ) پذیرش می‌شود:

نام آزمایش

توضیحات

ACTH

پلاسمای EDTAدار جدا شده

Cystine

ادرار راندوم

CH50

-

F V Leiden (APCR)

پلاسمای سیتراته جدا شده

MPS

ادرار راندوم

Protein C

پلاسمای سیتراته جدا شده

Protein S

پلاسمای سیتراته جدا شده

Semen Fructose

سمینال پلاسما

Trypsine activity (Stool)

-

Vit C

-

PT , PTT

پلاسمای سیتراته جداشده 2 ساعت در دمای اتاق پایدار است.

Renin

پلاسمای EDTAدار جدا شده از آزمایشگاه‌های تهران در دمای یخچال قابل قبول است. پایداری در دمای یخچال 4 ساعت می‌باشد.

LAC (Lupus Anti Coagulant)

پلاسمای سیتراته جداشده از آزمایشگاه‌های تهران در دمای یخچال قابل قبول است. پایداری در دمای یخچال 4 ساعت می‌باشد.

Gastrin

از آزمایشگاه‌های تهران در دمای یخچال قابل قبول است. پایداری در دمای یخچال 5 ساعت می‌باشد.

Anti Thrombin III

پلاسمای سیتراته جدا شده از آزمایشگاه‌های تهران در دمای یخچال قابل قبول است. پایداری در دمای یخچال 8 ساعت می‌باشد.

Beta Crosslaps

از آزمایشگاه‌های تهران در دمای یخچال قابل قبول است. پایداری در دمای یخچال 8 ساعت می‌باشد.

D Dimer

پلاسمای سیتراته جدا شده از آزمایشگاه‌های تهران در دمای یخچال قابل قبول است. پایداری در دمای یخچال 8 ساعت می‌باشد.

WVF

پلاسمای سیتراته جداشده از آزمایشگاه‌های تهران در دمای یخچال قابل قبول است. پایداری در دمای اتاق 6 ساعت می‌باشد.‌

 

آزمایش‌هائی که در همان روز نمونه‌گیری در دمای اتاق ( 25-15 درجه سانتی گراد ) ارسال می‌شود:

نام آزمایش

توضیحات

Hams test

-

Osmotic fraglity

-

Sucrose Hemolysis test

-

کلیه نمونه‌های کشت

(کشت CSF یک ساعت در دمای اتاق پایدار است)

CD مارکرها

در دمای اتاق 2 روز پایدار است.

Cryogolbulin

در دمای اتاق 2 روز پایدار است.

CMV Ag

در دمای اتاق 6 ساعت پایدار است.