: امروز : سه شنبه ، 04 تیر 1398 ساعت

اطلاعيه درباره Multiple Myeloma


آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور برای تشخیص انواع میلوم‌ها و آمیلوئید، مجموعه آزمایش‌های زیر را با امکانات ، تجهیزات مدرن و روش‌های به روز و جدید انجام می‌دهد:

1- الکتروفورز سرم به روش capillary  و شناسایی دقیق پروتئین‌های سرم.
2- ایمونوالکتروفورز و شناسایی انواع زنجیره‌های سبک و سنگین Ig  به روش Immune Fixation  .
3- اندازه گیری دقیق ایمونو گلوبولینهای IgG ، IgE، IgA ، IgM  و اندازه گیری Free Kappa /Lambda  در سرم و ادرار و تعیین آسیب‌های کلیوی مربوطه.
4- اندازه گیری پروتئینی ادرار و انجام capillary electrophoresis برای تعیین انواع پروتئین‌های ادرار،بنس جونز Bence Jones به همراه ایمونوالکترو فورزادرار و شناسایی زنجیره های سبک وسنگین به روش Immune fixation .
5- الکتروفورز ادرار به روش SDS-PAGE برای شناسایی اختلالات گلومرولی وتوبولی کلیه وشناسایی دقیق پروتئین‌های  ادرار.
6- شناسایی و کمک و مشاوره  به شما همکار عزیز برای تشخیص :

    Multiple Myeloma
•    MGUS
•    Smouldering Myeloma
•    Solitary plasmacytoma of Bone
•    Extramedullary plasmacytoma
•    Multiple Solitary plasmacytoma
•    Amyloidosis , ALamyloidosis , B2-microglobuline Amylidosis
•    Non secretory multiple myeloma

7- تعیین شدت وحدت آسیب ارگان‌های مختلف بدن، با استفاده از پاتولوژی، فلوسیتومتری و آزمایش‌های مختلف خون و ادرار برای تعیین آنمی، میزان کلسیم، PTH  کلسیتونین و کمک در شناسایی CRAB
(Hyper Calcemia ,Renal failure,Anemia,Bone lesions)

ضمنا امکان شناسایی آمیلوئیدوز با استفاده ازرنگ آمیزی اختصاصی برروی بیوپسی بیمارموجود است  (Congo red) .