: امروز : سه شنبه ، 04 تیر 1398 ساعت

نکاتی چند درمورد نمونه های ارسالی به بخش مولکولی


1- مسئولیت نظارت براحراز هویت بیمار بر عهده آزمایشگاه ارسال کننده می‌باشد.
2- مسئولیت رعایت شرایط تهیه نمونه و ارسال  آن ، نیز برعهده آزمایشگاه ارسال کننده می‌باشد وچنانچه نمونه در شرایط نامطلوب  بدست آزمایشگاه نور برسد عودت خواهد شد.
3- خواهشمند است الزاما فرم درخواست اطلاعات بیمار با ذکر زمان و تاریخ نمونه‌گیری و ارسال نمونه را ثبت فرمایید.
4- چنانچه پس از انجام آزمایش مشخص شود که نمونه‌های ارسالی ، فاقد شرایط استاندارد اعلام شده باشد (به عنوان مثال :نمونه‌های هپارینه جهت آزمایش‌های مولکولی و ....) ، هزینه تکرار آزمایش به عهده آزمایشگاه ارسال کننده می‎‌باشد.
5- کلیه نمونه‌ها در لوله‌های استریل ریخته شده و پس از بستن درب لوله با پارافیلم نیز مسدود نمایید.
6- کلیه نمونه‌ها تا زمان تحویل به آزمایشگاه نور، باید دردمای یخچال نگهداری و حمل و نقل شوند و نباید منجمد شوند.(مگر درصورت ضرورت باتوجه  به الزامات نگهداری و ارسال نمونه )
7- آزمایش‌های  Translocation
شامل : CBFB/MYH11 inv(16),BCR-ABL,PML-RARA,ALMI/ETO,AML2  باید درعرض 24ساعت ودر دمای یخچال به آزمایشگاه نور تحویل داده شوند و حتی الامکان جواب CBC و فرم تکمیل اطلاعات بیمار نیز ارسال شود.
8- آزمایشگاه نور در روزهای عادی تا ساعت 17 و پنجشنبه‌ها تا ساعت 12 صرفا آزمایش‌های فوق را پذیرش می‌نماید.